Obchodní podmínky

1. Úvod

2. Tyto obchodní podmínky (dále též „OP“) tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi objednávajícím a společností Jihočeský institut celoživotního učení. se sídlem Kališnická 1296/3, 370 08 České Budějovice; IČ:27026779 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C (dále též jen „dodavatel“).

3. Objednávající a dodavatel jsou dále společně označováni též jen jako „smluvní strany“.

2. Předmět plnění

1. Předmětem plnění je provedení služeb souvisejících s jazykovými, stylistickými korekturami a překlady zaslaných textů v českém, slovenském, anglickém a německém jazyce a další jazykové služby dle zadání objednávajícího.

2. Předmětem plnění mohou být i další činnosti podle smlouvy uzavřené mezi objednávajícím a dodavatelem (vše dále i jako „dílo“).

3. Všeobecná ustanovení

1. Překladem se rozumí překlad textu z či do českého, slovenského, anglického či německého jazyka. Korekturou se rozumí oprava gramatických nebo stylistických chyb v textu v českém, slovenském, anglickém, německém jazyce.

2. Dodavatel se zavazuje za podmínek dle těchto OP objednávajícímu předat zakázku – překladatelské, korektorské práce v dohodnuté době v elektronické podobě ve formátu .docx nebo .pdf. Objednávající se zavazuje převzít zakázku a zaplatit cenu za činnost dodavatele.

3. Standardním rozsahem abstraktu / anotace jsou považovány maximálně ¾ A4.

4. Normostranou korekturovaného textu se rozumí standardizovaná strana korekturovaného textu o délce 1 800 znaků včetně mezer, tj. 30 řádků po 60 znacích (dále i „NS“).

4. Uzavření smlouvy

1. Objednávku učiní objednávající písemně e-mailem na e-mailovou adresu dodavatele (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo vyplněním objednávkového formuláře na webových stránkách dodavatele https://www.prekladanotace.cz/index.php/objednavka

2. Objednávka objednávajícího musí obsahovat alespoň:

1. identifikaci objednávajícího vč. fakturační a korespondenční adresy, IČ / data narození, e-mailu a telefonního čísla;

2. specifikaci zakázky;

3. účel zakázky;

4. požadovaný termín předání zakázky;

5. veškeré další údaje nutné pro řádnou realizaci zakázky.

3. Případné další pokyny či upřesnění objednávajícího musí být učiněny v písemné podobě e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu dodavatele. Na pokyny či upřesnění učiněné v jiné než písemné podobě nebude brán zřetel. Pokud tyto další pokyny či upřesnění nebudou dodavatelem výslovně písemně odsouhlaseny, považují se plnění s těmito pokyny či upřesněními spojená za vícepráce.

4. Dodavatel není povinen akceptovat objednávku objednávajícího a jeho internetová prezentace není nabídkou k uzavření smlouvy. Za nabídku k uzavření smlouvy se považuje až objednávka objednávajícího.

5. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy dodavatel potvrdí objednávku objednávajícího. Potvrzení objednávky se považuje za doručené objednávajícímu dnem odeslání potvrzení na e-mailovou adresu uvedenou objednávajícím. Objednávající učiněním poptávky, případně objednávky či uzavřením smlouvy souhlasí s těmito OP.

6. Dodavatel zašle objednávajícímu cenovou nabídku nebo přijetí objednávky potvrdí na e-mailovou adresu objednávajícího uvedenou v objednávce. Platnost cenové nabídky může být časově omezena.

7. Činnosti vyžadované objednávajícím neuvedené v objednávce se považují za vícepráce (např. dodatečně požadované změny), nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak. Objednávající je povinen dodavateli uhradit náklady za vícepráce.

5. Cenové ujednání

8. Cena zakázky vychází z cen uvedených na stránkách https://www.prekladanotace.cz/index.php či https://www.prekladanotace.cz/index.php/objednavka je pevná a neměnná.

9. V případě nadstandardního rozsahu je cena kalkulována individuálně. Dodavatel v případě individuálního rozsahu obeznámí objednávajícího o ceně e-mailem.

10. V případě nadstandardní náročnosti oprav textu, tzn. nad 1000 revizí může dodavatel účtovat přirážku v maximální výši 100 % ceny zakázky. Minimálně však 800 Kč.

6. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednávající odpovídá za to, že buď vlastní plná autorská práva k textu ve výchozím jazyce, nebo je oprávněn požadovat překlad či korekturu výchozího textu.

2. Objednávající odpovídá za obsah textu vč. užití odborných a jiných zvláštních termínů nebo zkratek. Stane-li se zveřejnění přeloženého či korekturovaného textu předmětem soudního řízení kvůli hanlivému, urážlivému či jinak právně napadnutelnému obsahu, nese veškerou odpovědnost objednávající.

3. Objednávající je povinen dodat dodavateli text v elektronické podobě v upravitelném formátu. V opačném případě má dodavatel právo odstoupit od smlouvy, která se ruší s účinky ex tunc.

7. Platební podmínky

4. Dodavatel je oprávněn vystavit objednávajícímu zálohovou fakturu splatnou v termínu uvedeném na faktuře na částku až do výše 100 % předpokládané ceny zakázky. V případě, kdy je dodavatelem vyžadována záloha, prodlužuje se termín předání zakázky o dobu od uzavření smlouvy do doby úhrady zálohy. Do doby úhrady zálohy není dodavatel povinen započít s plněním smlouvy. Bez ohledu na uvedená ujednání se termín plnění dále prodlužuje v případě prodlení se zaplacením zálohy, a to o dobu trvání takového prodlení.

5. Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) v okamžiku vyhotovení zakázky dle objednávky se splatností k datu předání zakázky.

6. Objednávající je v případě prodlení s úhradou jakékoliv částky v souvislosti se smlouvou nebo těmito OP povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu, a to ve výši 0,2 % z dlužné částky vč. DPH za každý den prodlení.

7. Dodavatel je v případě prodlení s dodáním zakázky povinen uhradit objednávajícímu smluvní pokutu, a to ve výši 0,2 % z ceny zakázky bez DPH za každý den prodlení.

8. Činnost dodavatele a součinnost objednávajícího

1. Objednávající není oprávněn uplatnit nároky z vad nebo způsobené škody v případě zakázky nebo její části, která byla dodavatelem provedena zdarma nebo nad rámec objednávky objednávajícího.

2. Dodavatel se zavazuje považovat veškeré dokumenty a informace poskytnuté mu objednávajícím, který hodlá využít služeb dodavatele v souvislosti se zakázkou, za přísně důvěrné, zachovávat o nich mlčenlivost a zajistit, aby tyto dokumenty a informace nebyly zpřístupněny třetí osobě, vyjma osob, které se na realizaci zakázky podílejí.

3. Objednávající se zavazuje poskytnout dodavateli veškerou součinnost potřebnou pro plnění zakázky, včetně poskytování odpovědí na dotazy dodavatele bez zbytečného odkladu. V případě, že není tato součinnost objednávajícím poskytována bez zbytečného odkladu, je dodavatel oprávněn prodloužit přiměřeně termín plnění případně od smlouvy odstoupit.

4. Objednávající bere na vědomí, že záležitosti týkající se zakázky, doplnění zakázky, změny rozsahu, ceny zakázky, reklamace a další obdobné záležitosti, jsou v případě e-mailové korespondence ze strany dodavatele řešeny pouze formou e-mailové korespondence z následující e-mailové adresy dodavatele: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. E-maily z jiných než uvedených e-mailových adres nejsou považovány za e-maily od dodavatele a dodavatel jejich obsahem není vázán.

5. Dodavatel může dále pověřit zpracováním zakázky subdodavatele, který je vázán stejnými povinnostmi jako přímo dodavatel.

9. Předání zakázky

1. Dodavatel je povinen předat zakázku řádně a včas s výhradou posunutí termínu předání z důvodu prodlení na straně objednávajícího.

2. Dodavatel předá zakázku elektronicky, není-li mezi stranami dohodnuto jinak. Za předání zakázky se považuje její odeslání na elektronickou adresu objednávajícího uvedenou v objednávce.

3. Pro případ, že vyhotovenou zakázku nebude ze závažných důvodů možné předat způsobem podle předchozího odstavce, je dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob předání zakázky.

4. Objednávající je povinen případné námitky či připomínky uplatnit u dodavatele nejpozději do 3 dní od předání zakázky. Nebudou-li žádné námitky či připomínky v této lhůtě uplatněny, považuje se zakázka za dodavatelem řádně, bez vad a nedodělků splněnou a objednávajícím řádně převzatou.

10. Odstoupení od smlouvy

1. Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v předchozích bodech těchto OP, případně ze zákonných důvodů.

2. Objednávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, bude-li dodavatel v prodlení se splněním díla o více než 30 dnů.

3. Odstoupení od smlouvy se považuje za doručené dnem převzetí druhou stranou. V případě, že druhá strana odstoupení nepřevezme, považuje se odstoupení za doručené třetím dnem ode dne odeslání tohoto odstoupení.

11. Reklamace

1. Překladatelské či korektorské služby mají vadu pouze v případě, že nebyly vyhotoveny v odpovídající jazykové, gramatické, stylistické nebo významové kvalitě.

2. Reklamaci je nutné uplatnit pouze písemně, uvést její důvod a popsat vadu nebo její charakter.

3. Uzná-li dodavatel vadu za odůvodněnou, má objednávající nárok na korekturu nebo opravu textu, nebo na slevu z ceny zakázky.

Nároky z vad je nutné uplatnit u dodavatele bez zbytečného odkladu po zjištění vad, nejpozději však do 3 dnů ode dne předání zakázky. Uplatnění reklamace nezbavuje objednávajícího povinnosti řádně a včas uhradit cenu za zakázku dle vystaveného daňového dokladu (faktury).

XI. Další ujednání

1. Dodavatel není odpovědný za prodlení, k němuž došlo v souvislosti s okolnostmi vyšší moci, jakož i s jinými nepředvídatelnými a neodvratitelnými mimořádnými událostmi včetně (nikoli však výlučně) případů války, válečného stavu, stávek, požárů, povodní a jiných přírodních katastrof, stávek zaměstnanců, poruch provozu, změněných úředních povolení či úředních nařízení a jiných obdobných situací. O trvání těchto okolností se prodlužují příslušné lhůty pro splnění povinností dodavatele.

2. Ujednáním smluvních pokut v této smlouvě není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení povinnosti zajišťované smluvní pokutou. Náhradu škody lze vždy vymáhat vedle této smluvní pokuty.

3. Objednávající není oprávněn postoupit smlouvu nebo jakoukoliv pohledávku či jakákoliv práva vůči dodavateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu dodavatele.

4. Objednávající není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky proti pohledávkám dodavatele.

5. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel odpovídá za škodu způsobenou v souvislosti se zakázkou maximálně do výše konečné ceny za tuto zakázku. Uvedené omezení neplatí, jde-li o újmu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

6. Smluvní strany se dohodly, že ust. § 2108 občanského zákoníku se neužije.

XIII. Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů se řídí dokumentem zpracování osobních údajů na webových stránkách dodavatele

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Dodavatel je oprávněn tyto OP kdykoliv změnit. V případě změny OP jsou změněné OP závazné pro objednávajícího počínaje 15. dnem po jejich oznámení objednávajícímu, pokud tento neoznámil v uvedené lhůtě dodavateli, že se změnou OP nesouhlasí.

2. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy uzavřené mezi objednávajícím a dodavatelem a těmito OP mají přednost individuální ujednání v uzavřené smlouvě.

3. Veškeré vztahy mezi dodavatelem a objednávajícím se řídí právním řádem České republiky, zejm. občanským zákoníkem, a to s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého, jakož i přímých norem mezinárodního práva soukromého.

4. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti jednotlivých ustanovení OP nebudou ostatní ustanovení OP dotčena. Smluvní strany se v případě neplatnosti některého ustanovení OP zavazují takovéto ustanovení nahradit novým, platným ustanovením, které bude svým obsahem co nejvíce odpovídat účelu zamýšlenému původním ustanovením OP.

5. Tyto všeobecné obchodní podmínky nahrazují případné veškeré předchozí všeobecné podmínky dodavatele.

6. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2018.